Stadgar

Stadgar för föreningen Svenska Weightpullklubben

§1. Namn

Föreningens namn är Svenska Weightpullklubben

§2. Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål

Att genom sina medlemmar främja hundsporten weightpull

Att genom sina medlemmar sprida hundsporten weightpull

§3. Säte

Styrelse skall ha sitt säte i den staden som sittande ordförande har sitt säte

§4. Organ:

Föreningens organ är:
1) Årsmötet
2) Styrelsen
3) Revisorer

§5. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen ska godkänna alla medlemskap. Medlemskap gäller per kalenderår.

§6. Utträde:

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§7. Medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastställs av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Betalda avgifter återbetalas ej.

§8. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före mars månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när 2/3 delar av styrelsen så finner eller när 1/4 delar av föreningens medlemmar så påkallar.

Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 21 dagar före årsmötesdagen.

§9. Rösträtt vid årsmöte

 • Alla som har betalat fullt medlemskap har rösträtt.
 • Familjemedlemskap besitter som familj 1 röst.
 • Årsmötet är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
 • Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.
 • Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
 • Röstning genom ombud är tillåten genom fullmakt, om inskickad av fullmaktsgivaren i god tid innan mötets start.

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, eller föreningens upplösning.

Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§10. Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till styrelsen senast 14 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar (§17), eller föreningens upplösning (§18).

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

§11. Ärenden på årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av mötesordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 9. Verksamhetsplan och budget
 10. Inkomna frågor/förslag
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av årsavgifter
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga ordinarie ledamöter
 15. Val av valberedning
 16. Val av revisor
 17. Årsmötets avslutande

§12. Styrelsen

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ.

 • 1 ordförande, väljs på ett år.
 • 3 ledamöter, varav två väljs på två år och en väljs på ett år. 
 • 1 Sekreterare, väljs på 2 år.
 • 1 Kassör, väljs på 2 år.
 • 1 suppleant, väljs på ett år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst

§13. Styrelsens åligganden m.m.

Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Det åligger styrelsen:

att verkställa av årsmötet fattade beslut

att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper

att till årsmötet avge årsredovisning för senaste avslutade räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.

att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar

att bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet

att ansvara för frågor som berör sporten

att handa den kontakt som behöver ske med organisationer som EWPL, SKK, SBK och JBV

 Styrelsen bemyndigas särskilt att för förenings räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§14. Föreningens ledning

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas.

§15. Räkenskaper

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§16. Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§17. Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslaget skall senast 4 veckor före årsmötet  skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Till kallelse bifogas förslag jämte eventuellt yttrande.

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

§18. Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och städjas av minst 2/3 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna.

Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar området.

§19. Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjorts av årsmötet.

Antagna vid årsmöte 2021-03-31, § 1-19

%d bloggare gillar detta: